WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2015

NA ROK 2016

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy”

(30.10.2015 r. - Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie)

 • Źródło finansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 1 999 668,11 zł

Wartość dofinansowania – 999 834,00 zł

 • Zakres prac:

W ramach inwestycji zostanie przebudowana istniejąca droga powiatowa na długości 4,014 km. Planowany zakres prac obejmie wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika po stronie prawej jezdni, ścieżki rowerowej po stronie lewej jezdni, zatoki postojowej oraz peronu przystankowego. Na całym odcinku drogi zostanie wykonana renowacja rowów, remont przepustów pod drogą oraz pod zjazdami.

 • Planowany okres realizacji:

kwiecień 2016 r. – wrzesień 2016 r.

 • Wizualizacja:

 domostawa-szwedy

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078 Rudnik – Pikuły w miejscowości Rudnik nad Sanem i Groble”

(30.10.2015 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

 • Źródło finansowania:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 4 103 690,37 zł

Wartość dofinansowania – 2 051 845,00 zł

 • Zakres prac:

Celem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie stanu drogi poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni oraz poboczy. Dodatkowo zostaną wyremontowane przepusty pod drogą i zjazdami, zjazdy oraz odmulone zostaną rowy przydrożne.

 • Planowany okres realizacji:

kwiecień 2016 r. – wrzesień 2016 r.

 • Wizualizacja:

 rudnik-groble

 

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE
NA ROK 2016

 

 1. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”

(12.01.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego).

 • Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 1 669 028,13 zł

Wartość dofinansowania – 999 974,85 zł

 • Zakres prac:

Realizacja projektu polegać będzie na dostosowaniu budynku w Ulanowie do nowych potrzeb tj. przebudowa pomieszczeń, wymiana okien i drzwi, wykonanie nowych posadzek, malowanie, wymiana konstrukcji dachu na najstarszej części budynku, wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich i kominowych.

Pozyskane środki finansowe to dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego szansa na lepsze i bezpieczniejsze warunki do nauki, rozwoju umiejętności oraz aktywności fizycznej.

 • Planowany okres realizacji:

od IV kw. 2016 r. do I kw. 2018 r.

 • Wizualizacja:

ulanow

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Chopina w Rudniku nad Sanem w km 0+000  do km 0+495 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”

(28.01.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

 • Źródło finansowania:

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 1 429 000,00 zł

Wartość dofinansowania – 1 143 000,00 zł

 • Zakres prac:

Inwestycja będzie polegać na budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej z masy mineralno- asfaltowej, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego

 • Planowany okres realizacji:

rok 2016

 • Wizualizacja:

 chopin

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1043R Mule - Golce w miejscowości Kurzyna Średnia w km 0+009 do km 2+737,5”

(28.01.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

 • Źródło finansowania:

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 1 169 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 935 000,00 zł

 • Zakres prac:

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi o długości około 2,7 km. Przebudowa drogi będzie polegać na wykonaniu podbudowy tłuczniowej, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz utwardzeniu poboczy o szer.0,75 m i zjazdów na posesje. Przebudowywany odcinek drogi

 • Planowany okres realizacji:

rok 2016

 • Wizualizacja:

mule-golce

 

 

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa”

(29.01.2016 r. Powiat  Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie).

 • Źródło finansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 3 514 848,97 zł

Wartość dofinansowania – 2 236 497,00 zł

 • Zakres prac:

Celem inwestycji jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary- Mostki Bukowa na odcinku o długości 6,8 km. Poprzez poszerzenie nawierzchni drogi zwiększy się powierzchnia nawierzchni bitumicznej o 2853 m2, zmieni się klasa drogi z L na Z. Zwiększy się nośność nawierzchni z 80 kN do 100 kN.

 • Planowany okres realizacji:

od 2016 r. do 2018 r.

 • Wizualizacja:

zdziary-mostki

 

 1. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059 R od drogi krajowej Nr 77 – Przędzel”

(10.02.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa).

 • Źródło finansowania:

Dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2016 r.

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 782 000,00 zł

Wartość dofinansowania – 391 000,00 zł

 • Zakres prac:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie mostu z remontem umocnień rzeki oraz przebudowie drogi dojazdowej z nasypami do obiektu. Przebudowa mostu i dojazdów do mostu przez rzekę Stróżanka w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R pozwoli na skomunikowanie drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów –  Rudnik drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl z drogą wojewódzką Nr 858 Zarzecze- Szczebrzeszyn.

 • Planowany okres realizacji:

lipiec 2016 r.  – grudzień 2016 r.

Wizualizacja:

 most

 

 1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem”

(19.02.2016 r. Powiat Niżański zgłosił inwestycję sportową do Ministerstwa Sportu i Turystki).

 • Źródło finansowania:

Ministerstwo Sportu i Turystki – „Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego”

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 973 797,56 zł

Wartość dofinansowania – 450 000,00 zł

 • Zakres prac:

Realizacja projektu polegać będzie na budowie boiska wielofunkcyjnego, na które składa  się: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, kort tenisowy oraz skocznia do skoku w dal. Nawierzchnie zmieni się na poliuretanową przepuszczalną. Wykona się ogrodzenie i oświetlenie. Ponadto powstanie siłownia terenowa i plac zabaw dla dzieci.

 • Planowany okres realizacji:

od 2016 r. do 2017 r.

 • Wizualizacja:

boisko

 

 1. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”

(15.03.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie).     

 • Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja Energetyczna Budynków.

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 1 756 787,76 zł

Wartość dofinansowania – 1 488 812,27 zł

 • Zakres prac:

- roboty ogólnobudowlane: roboty rozbiórkowe, montaż okien, drzwi zewnętrzne, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą”, ocieplenie stropów od strony strychów, roboty montażowe kotłowni, roboty demontażowe kotłowni, wentylacja i odprowadzenie spalin – kotłownia,

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne. 

 • Planowany okres realizacji:

od IV kw. 2016 r. do IV kw. 2017 r.

 • Wizualizacja:

ulanow

 

 1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”

(15.03.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie).      

 • Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja Energetyczna Budynków.

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 4 811 466,56 zł

Wartość dofinansowania – 4 040 099,56 zł

 • Zakres prac:

Zakres prac w budynku RCEZ w Nisku będzie obejmował m. in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników i instalacji wewnętrznych, docieplenie ścian z wykonaniem elewacji  i ocieplenie ścian piwnic, docieplenie stropu poddasza, wymianę oświetlenia na energooszczędne.

W budynku ZS w Jeżowem zaplanowano docieplenie budynku dydaktycznego wykonaniem elewacji, docieplenie stropów poddasza budynku dydaktycznego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymianę oświetlenia na nowe energooszczędne.

 • Planowany okres realizacji:

od I kw. 2016 r. do IV kw. 2017 r.

 • Wizualizacja:

 jezowercez

 

 1. Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń jej zaplecza na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem”

(19.04.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystki).

 • Źródło finansowania:

Ministerstwo Sportu i Turystki – Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury – edycja 2016

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 276 645,00 zł

Wartość dofinansowania – 138 322,00 zł

 • Zakres prac:

Zakres zadania będzie obejmował wymianę podłogi wraz z wykonaniem wentylacji podłogi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi, wymianę podłóg w pomieszczeniach zaplecza, montaż wentylatorów dachowych, malowanie sali gimnastycznej oraz montaż siatki osłonowej na okna.

 • Planowany okres realizacji:

od lipca 2016 r. do września 2016 r.

 • Wizualizacja:

 sala

 

 1. „Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem”
  (25.04.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 • Źródło finansowania:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Program wyrównywania różnic między regionami III

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 300 010,89 zł

Wartość dofinansowania – 150 000,00 zł

 • Zakres prac:

Zakres zadania będzie obejmował budowę i montaż windy wewnętrznej trzypoziomowej oraz budowę zewnętrznych dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów. Celem projektu jest  dostosowanie obiektu w Ulanowie na potrzeby kształcenia, wychowania, rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez zniesienie bariery architektonicznej. Budowa windy i podjazdów pozwoli niepełnosprawnym uczniom swobodnie przemieszczać się pomiędzy piętrami.

 • Planowany okres realizacji:

od września 2016 r. do stycznia 2017 r.

 • Wizualizacja:

 winda

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”

(28.04.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego).

 • Źródło finansowania:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa.               

Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie z Gminą i Miastem Ulanów oraz Gminą Jarocin

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 9 205 855,58 zł

Wartość dofinansowania – 7 824 977,21 zł

Wkład własny Gminy i Miasta Ulanów – 520 000,00 zł

Wkład własny Gminy Jarocin – 156 000,00 zł

 • Zakres prac:

Głównym celem zadania jest wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu niżańskiego oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Ponadto,  poprzez  wzmocnienie nawierzchni poprawi się stan techniczny drogi powiatowej

 • Planowany okres realizacji:

od II kw. 2016 r. do III kw. 2018 r.

 

 1. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910-1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa - Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+820 - 2+240”

(Opracowanie dokumentacji budowlanej)

 • Źródło finansowania:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – PROMESA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 • Wartość zadania:

Wartość ogółem – 45 000,00 zł

Wartość dofinansowania – 32 000,00 zł

 • Zakres prac:

Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dotyczącej sposobu zabezpieczenia osuwiska oraz przebudowy drogi powiatowej.

 • Planowany okres realizacji:

rok 2016

 • Wizualizacja:

osuwisko