zdjęcie

18 stycznia 2021 r. w budynku  Starostwa Powiatowego w Nisku, podpisano umowę w sprawie prowadzenia całodobowej placówki typu socjalizacyjnego tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektor Domu Dziecka s. Irminę Butowską, podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach.

Rudnicka placówka zapewnia dzieciom opiekę całodobową, która zaspakaja niezbędne potrzeby wychowanków, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe społeczne i religijne.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2021 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Na realizację tego zadania Powiat Niżański w br. przeznaczył środki z budżetu Powiatu w wysokości 700 495,00 zł.

- Dom Dziecka w Rudniku nad Sanem zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, opiekę i wychowanie. Docelowo może przyjąć 14 dzieci. Do placówki kierowane będą dzieci zarówno z terenu Powiatu Niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Starosty Niżańskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych na pobyt całodobowy, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.