Dnia 22 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2034.

To kolejny rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz. 

Planowane na 2021 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 80.000.000 zł, natomiast wydatki w wysokości 91.167.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 24.540.807,11 zł – tj. 26,92 % udziału w wydatkach ogółem. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.167.000 zł.

Podsumowując projekt budżetu na 2021 rok Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że patrząc na założenia początkowe zawarte w przygotowanym projekcie budżetu, stwierdził, że jest to kolejny, bardzo wysoki budżet dla Powiatu Niżańskiego.

Jak zaznaczył Starosta, przygotowany projekt budżetu uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu niżańskiego, które były artykułowane przez radnych rady powiatu niżańskiego, władze samorządowe gmin, lokalnych liderów, sołtysów przewodniczących osiedli, mieszkańców, którzy zgłaszali swoje propozycje.

Przyjęty przez Radę Powiatu Niżańskiego budżet zakłada realizację zadań na terenie każdej z gmin oraz daje perspektywę wprowadzania i realizacji dodatkowych zadań.

- Przygotowując ten budżet mieliśmy na uwadze, że nie możemy poprzestać tylko na tym, co nalazło się w tym budżecie, ale wiemy, że musimy wyjść naprzeciw temu, jakie możliwości dają różne środki rządowe, fundusze, np. Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Modernizacji Szpitali, a przed nami również nowa perspektywa unijna i duże możliwości pozyskania środków unijnych. W związku z tym chciałbym zasygnalizować, że oprócz zadań, które się znalazły w projekcie budżetu, w miarę możliwości, będą wprowadzane kolejne zadania inwestycyjne wraz z faktem pozyskania dodatkowych środków – mówił Starosta.

Na zadania zaplanowane do realizacji na drogach powiatowych zostanie przeznaczona kwota 13.545.165 zł. Zadania te obejmują przebudowę dróg powiatowych, m.in.:

 • Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska,
 • Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy,
 • Nr 1077R: ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 i Rudnik-Kończyce w km 1+068-5+900 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1059 R od dr. Nr 77 – Przędzel w miejscowości Przędzel,
 • budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1074R Krzeszów – Łazów,
 • Nr 1050R Zarzecze - przez wieś - budowa ciągu pieszo – rowerowego,
 • budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna - Studzieniec – Jastkowice,
 • Nr 1052R ul.1000-lecia i Nr 1054R ul. Kolejowa i Dworcowa w Nisku,
 • Nr 1060R Ulanów-Rudnik wraz z przebudową mostu na rzece San (opracowanie dokumentacji projektowej),
 • Nr 1036R Domostawa – Szwedy w m. Szwedy,
 • Nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart w msc. Stary Nart,
 • Nr 1050R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku,
 • Nr 1051R ul. Osiedle w Nisku,
 • Nr 1070R Bieliny-Nowa Wieś w m. Hucisko.

Ponadto w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano przebudowę dróg powiatowych:

 • Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w km 10+194 – 10+673 w miejscowości Nowy Nart wraz z przebudową przepustu w km 1+147 w miejscowości Jeżowe,
 • Nr 1047R Huta Krzeszowska-Ciosmy w km 4+220 – 4+270 wraz z przebudową przepustu w km 0+090 w miejscowości Huta Stara oraz przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R w miejscowości Huta Stara w km 3+613,
 • Nr 1077R Rudnik –Kończyce w km 6+815 – 7+238 w miejscowości Kończyce, oraz
 • przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1086R w miejscowości Cholewiana Góra w km 6+155.

W budżecie znalazły się również: kontynuacja projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, przebudowa i rozbudowa budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2, w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych, a także opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków położonych w Nisku na działce o nr ewid. 3412.

W ramach inwestycji w oświacie zaplanowano: wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie podwórka szkolnego przy Zespole Szkół w Rudniku, zakup i dostawa klasopracowni dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem, zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4, wykonanie windy osobowej elektrycznej z szybem samonośnym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4 oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

W trosce o ochronę zdrowia zaplanowano do realizacji zadanie w zakresie rozbudowy i przebudowy części Szpitala Powiatowego w Nisku oraz rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Nisku.

Bardzo ważnym obszarem dla Zarządu Powiatu jest oświata, w związku z tym szkoły prowadzone przez Powiat Niżański nadal będą realizowały liczne projekty edukacyjne, które przyczynią się do zwiększenia ich potencjału i atrakcyjności kształcenia.

Tak ambitny projekt budżetu na 2021 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła „jednogłośnie” 15 głosami „za” oraz „jednogłośnie” 14 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2034.